Titulní list

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka] < 

Titulní list

logo_opzp

Povodňový plán obce Sádek

Obec s rozšířenou působností:

Polička

Kraj:

Pardubický kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

Povodňový orgán v době mimo povodeň

Obecní úřad Sádek

Povodňová komise

Sádek

Odborné stanovisko správců vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Moravy, s.p.
Dne: 11.03.2015 č.j. PM005836/2015-219/Ze

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí dne: 30.01.2015 pod č.j. MP/02393/2015/OÚPRaŽP/KlR

Podpis: Ing. Marta Masná - vedoucí odboru

Schválení povodňového plánu:

 

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum aktualizace textové části a příloh je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 20.12.18

 

 

Soubor: a_titulni_list.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 11.11.14, publikována: 20.12.18