Titulní list

   

Titulní list

Return to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

logo_opzp

Povodňový plán obce Pomezí

Obec s rozšířenou působností:

Polička

Kraj:

Pardubický kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

Městský úřad Polička - vodoprávní úřad

Povodňový orgán v době mimo povodeň

Obecní úřad Pomezí

Povodňová komise

Obec Pomezí

Odborné stanovisko správce povodí k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Moravy, s.p.,
Dne: 27.01.2015 č.j. PM063574/2014-219/To

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Polička

Podpis: Ing. Marta Mastná

Dne: 17.12.2014 č.j. MP/2511/2014/OÚPRaŽP/KIR

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Obec Pomezí

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum aktualizace textové části a příloh je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 27.4.2015

 

 

ČHMÚ (výběr): výstrahy, radar a srážkoměry, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

 

 

Soubor: a_titulni_list.htm


 | nahoru |

stránka aktualizována: 12.11.2014, publikována: 27.4.2015