- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Biskupice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

- C -

COOP TUTY, Jaroměřice

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconodkazy podle kategorií

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. - CETIN

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. - CETIN - ohlašovna poruch

Český hydrometeorologický ústav

ČEZ Distribuce, a. s.

ČHMÚ

ČHMÚ - Centrální předpovědní pracoviště

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Ostrava

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

ČHMÚ - pobočka Ostrava

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Ostrava

ČIŽP - Oblastní inspektorát Olomouc - oddělení ochrany vod

ČRS MO Jevíčko [5068]

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

Domov na Kalvárii

Doprava - mapa

Dopravní omezení

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

EU: GDPR

EUROVIA Kamenolomy, a.s., provozovna Chornice

Evakuační místa

IconEvakuace osob
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily

- G -

GDPR

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily

H-PILA s.r.o.

Hygienické stanice

HZS - centrální stanice Svitavy

HZS - pobočná stanice Moravská Třebová

HZS - územní odbor Svitavy

- Ch -

Chornice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- I -

informace - telefon

- J -

Jaroměřice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconČinnost povodňové komise a jejich členů
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Jevíčko - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

JSDHO Jaroměřice

- K -

Kategorie organizací

KHS - Územní pracoviště Svitavy

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Krajská povodňová komise Pardubického kraje - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Krajský úřad - Pardubický kraj

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

KVS - Oddělení veterinární hygieny Svitavy

- L -

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy

Lesy ČR, s.p., ST-Oblast povodí Moravy, detaš. prac. Šumperk

- M -

Městský úřad Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová - Odbor životního prostředí

Metodické pokyny

Ministerstva

Miroslav Matocha M-tour

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

MONARC NÁBYTEK s.r.o.

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty

Neprůjezdné komunikace

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení

Normy

- O -

O2 Czech Republic a.s.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Objekty dPP - mapa

Oblastní inspektorát ČIŽP Plzeň - Hlášení havárií

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené nemovitosti
IconOhrožené objekty

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Boskovice - pk 

ORP Moravská Třebová - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

- P -

Pardubický kraj - odbor životního prostředí a zemědělství

PČR - Obvodní oddělení Jevíčko

PČR - Obvodní oddělení Moravská Třebová

Penzion U Trojanů

Pila (Jaroměřice - Újezd)

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbory Svitavy

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

použité zkratky

Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava, provoz Olomouc

Povodňová komise Jihomoravského kraje - pk 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)
IconPPVN

Protipovodňová opatření - mapa

protipovodňová opatření - tabulka

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

- R -

Reader

REBAK - Milan Řehořek

Restaurace Hanácká Krčma

Restaurace U Trojanů

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- S -

Sběrný dvůr Jaroměřice

schválení PP

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconPodle dešťových srážek
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

Stavebniny Stupka

SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Moravská Třebová

SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Svitavy

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

Uhřice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

ukázky dPP

- Ú -

Úsobrno - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Ústřední povodňová komise - pk 

Uživatelská mapa

- V -

Velké Opatovice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

VHOS a.s., Obchodní kancelář Jevíčko

VHOS a.s., Pracoviště kanalizací a ČOV Moravská Třebová

VHOS, a.s., Moravská Třebová

Víska u Jevíčka - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Vodní díla - tabulka

IconOdtokové poměry a hydrologické údaje
IconDalší vodní díla

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconOdtokové poměry a hydrologické údaje
IconVodní toky (Dibavod)

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconOdtokové poměry a hydrologické údaje
IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

- Z -

Základní a mateřská škola Jaroměřice

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconOdtokové poměry a hydrologické údaje
IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Zásobování

Zdravotnictví

zkratky